Taith Côr Meibion Llangwm i Ganada 2010

Taith Cor Meibion Llangwm i Ganada 2010

Wedi’r siom o fethu ymweld â Chanada yn 2001 oherwydd y clwy’ traed a’r genau, a’r llwch folcanig yn hofran uwch ein pennau y tro hwn, rhyddhad mawr oedd cael camu i’r awyren yn Manceinion o’r diwedd a gadael am Doronto. Dinas fawr fodern yn tyfu o hyd gyda gwaith adeiladu yn mynd ymlaen ymhob cwr ohoni. Aeth popeth yn iawn nes cyrraedd swyddogion y tollau a’u holi dibendraw a chadwyd un dyn bach yn ôl am hydoedd lawer, efallai am fod golwg amheus arno! Wedi glanio, cafodd un o’r criw neges destun gan ei fab ‘Ar y ffordd i’r ysgol rwan, mam wedi cael efeilliaid’. ‘Doedd dim posib’ dianc oddi wrth yr hen ddefed ac wyn!

Ein llety am y tridiau nesaf oedd gwesty 30 llawr y Delta Chelsea yn nghanol Downtown Toronto, man cyfleus iawn i ymweld â holl atyniadau y ddinas. Bu’n weddol hawdd addasu i’r newid amser, heblaw am un ffarmwr o Gwmpenanner a anghofiodd newid ei oriawr, a chododd yn brydlon i ymolchi a gwisgo a hithau ond 2 o’r gloch y bore yno!

Treuliwyd y diwrnod cyntaf ar daith mewn bws o gwmpas Toronto, gyda’r tywysydd yn dangos inni rai o ryfeddodau’r ddinas gan ddiweddu yn Nhwr CN, yr hwn arferai fod y twr uchaf yn y byd cyn i’r un anferthol gael ei godi yn Dubai! ‘Roedd mynd i ben hwn yn brofiad ynddo’i hun, a gan fod y tywydd mor glir, gallem weld adeiladau uchel Niagara Falls yn y pellter ar draws Llyn Ontario.

Ddydd Mercher aethom i Ysgol Markville i gadw cyngerdd i ryw 300 o fyfyrwyr Cerdd mewn ysgol o tua 1500 o ddisgyblion, lle roedd y rhan fwyaf o’r disgyblion yn ddwyieithog, a llawer â tair iaith. ‘Roedd canu i’r gynulleidfa yma yn un o uchafbwyntiau’r daith, gan mor wresog a brwdfrydig oedd eu hymateb. Cafodd Treb ein hunawdydd dderbyniad ardderchog gan y criw ifanc. Yn y prynhawn aeth y mwyafrif i grwydro Chinatown, Greektown ac ymweld ag amgueddfeydd enwog y ddinas, yn cynnwys Amgueddfa Esgidiau – gan deithio’n hwylus o un lle i’r llall ar y ‘streetcar’ (sef y tram).

Dydd Iau oedd diwrnod i gerdded siopau Toronto, wel i’r merched beth bynnag, a rhyfeddu at ganolfan siopa yr Eaton Centre anferthol dan ddaear. Ond gyda gwerth y bunt yn gostwng, nid oedd llawer o fargeinion i’w cael! Cynhaliwyd cyngerdd fin nos yn Eglwys Mennonite Danforth ac er nad oedd y gynulleidfa yn niferus iawn, roedd y canu, y gwrandawiad a’r croeso yn fendigedig.

Daeth yn amser i symud o Doronto i Stratford, sef tref dipyn llai yn nes i’r gorllewin lle y cynhelid Cymanfa Ganu Ontario eleni. Y gwahoddiad i ganu yn y Gymanfa hon oedd y rheswm dros ein hymweliad â Chanada eleni - Cymanfa sy’n symud ei lleoliad o fewn y dalaith bob 3 mlynedd. Ar y ffordd yno aethom i ymweld â fferm odro yn Moorfield, lle ‘roedd y buchod yn cael eu godro gan robot. Roeddem yng nghanol ardal y Mennonites yma ac wrth drafeilio, gwelsom ffermydd cynhyrchiol a hynod daclus y sect hon o bobl sy’n weithwyr caled ar y tir, heddychwyr sy’n gwrthod cyfrannu trethi tuag at arfau rhyfel ac sy’n ymwrthod â datblygiadau y byd modern. Nid oes ganddynt drydan yn eu tai – dim ond i’r beudai i odro’r gwartheg. Gwelir hwy yn teithio gyda ceffyl a thrap ar ochrau’r ffordd yn eu gwisgoedd llaes hen ffasiwn. Mewn un cae gwelsom wraig mewn gwisg laes yn gyrru gwedd o bump ceffyl yn trin y tir.

Y noson honno cymerwyd rhan mewn Noson Lawen ynghyd ag aelodau o Gymdeithas Gymraeg Gogledd Canada. Drannoeth aethom i ymweld â phentref Mennonite St Jacob’s lle gwerthai’r ffermwyr eu cynnyrch a’u crefftau – diddorol â dweud y lleiaf. Cawsom hefyd gyflwyniad i ffordd o fyw a chred y bobl hyn. Fin nos cynhaliwyd Cyngerdd Mawreddog yn Eglwys Parkview United yn Stratford gan y côr, y lle yn orlawn, a llawer o dras Cymreig yno. Roedd y côr a Trebor Ll Evans ar eu gorau a’r derbyniad yn un brwdfrydig iawn.

Dydd Sul oedd y diwrnod caletaf i ni gyda’r Gymanfa Ganu fawr – dwy awr o ganu yn y bore a dwy awr eto yn y prynhawn, gyda Bethan yn arwain ac eitemau gan Trebor a’r côr. Fin nos rhaid oedd cael gwlychu pig a chafwyd noson dda mewn tafarn Wyddelig yng nghanol y dref – gyda chanu gwell fyth eto!

Symudwyd i Niagara Falls ar gyfer rhan olaf y daith a galw yn Niagara on the Lake. Dyma le braf a’r tywydd erbyn hyn fel ganol haf – rhyw Fetws y Coed o le, yn denu twristiaid lawer oherwydd y siopau a’r holl flodau yn harddu’r lle. O’n gwesty yn Niagara Falls gallem weld drosodd i’r Amerig a syrthio i gysgu yn swn rhyferthwy’r rhaeadrau anferthol! Dyma dref sydd wedi tyfu’n aruthrol yn y blynyddoedd diwethaf efo’r casinos anferthol a’r atyniadau twristaidd! Clywyd si fod ambell un wedi mentro gormod ar y byrddau roulette un noson a’i bod yn hen bryd cychwyn am adre! ‘Roedd cael canu yn y Table Rock uwchben y rhaeadr yn wefreiddiol, a chael teithio ar gwch y ‘Maid of the Mist’ i ddannedd y rhaeadr yn fythgofiadwy!

Mwynhawyd y daith gan bawb ac mae ein diolch i Bethan am arwain, Rhian am gyfeilio, Trebor fel unawdydd ac i Dewi am drefnu. Rydym hefyd yn ddiolchgar i Gôr Bro Aled am ein helpu i chwyddo’r niferoedd – criw cyfeillgar a hwyliog, a diolch i Bleddyn a Berwyn am arwain rhai cyngherddau.

Darllenwch yr hanes ar wefan www.ontariowelshfestival.ca

Newyddion Diweddaraf

Cystadlu yn y Genedlaethol 2017

Rydym yn ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ar hyn o bryd. Cystadlu ar y dydd Sadwrn olaf yn y brif gystadleuaeth i gorau meibion! Rhaglen o rhwng 9 i 12 munud yw gofynion y gystadleuaeth ac rydym eisioes wedi recriwtio llawer o aelodau newydd - amryw o aelodau'r Aelwyd a fydd yn cystadlu yn y Corau Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd yn sir Forgannwg cyn bo hir, rhai aelodau hollol newydd ac ambell un sydd wedi dod yn ôl atom ar ôl toriad. Byddwn yn canu rhyw dri darn - ac yn ymarfer ar nos Lun yn unig! Efallai yn nes ymlaen y

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau