achosion da lleol

Achosion Da

Nos Lun Mehefin 25ain croesawyd Huw Llainwen a’r teulu, a Brei (Yogi) ac Ilan i'r ymarfer yn y Neuadd. Cyflwynwyd sieciau am £1,130 yr un i Huw ac i Yogi – sef elw’r Cyngerdd a gynhaliwyd ym Mai yn Ysgol y Berwyn gyda Band yr Oakley.  Cafwyd orig ddifyr iawn yn eu cwmni – Yogi yn ddigon ffraeth efo Dewi Disgarth a daeth Ilan â’r dorch Olympaidd i’w dangos i ni. Roedd Huw Llainwen yn ysu am fynd adref i weld y gem beldroed ond arhosodd y ddau deulu i wrando ar y Côr yn canu am awr golew. Hoffai’r Côr ddiolch o galon i bawb a gefnogodd y Cyngerdd ac i Fand yr Oakley am eu cyfraniad hwythau i noson fythgofiadwy yn Ysgol y Berwyn. Diolch hefyd i Bedwarawd yr Aelwyd - sef Iw Jiw, Sion, Gwynant ac Elgan am ganu cân yn arbennig a swyno pawb yn y gynnulleidfa!

Cyf;wyno sieciau

Newyddion Diweddaraf

Cystadlu yn y Genedlaethol 2017

Rydym yn ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ar hyn o bryd. Cystadlu ar y dydd Sadwrn olaf yn y brif gystadleuaeth i gorau meibion! Rhaglen o rhwng 9 i 12 munud yw gofynion y gystadleuaeth ac rydym eisioes wedi recriwtio llawer o aelodau newydd - amryw o aelodau'r Aelwyd a fydd yn cystadlu yn y Corau Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd yn sir Forgannwg cyn bo hir, rhai aelodau hollol newydd ac ambell un sydd wedi dod yn ôl atom ar ôl toriad. Byddwn yn canu rhyw dri darn - ac yn ymarfer ar nos Lun yn unig! Efallai yn nes ymlaen y

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau